FANDOM


Guts of Steel
ポンコツの()()
GutsofSteel
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 33970665
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 3 quái thú "Scrap" trong Mộ bài của bạn. Đối phương bóc 1 trong số chúng, bạn Triệu hồi Đặc biệt nó lên bất kỳ phần sân nào của đôi bên, và loại ra ngoài số còn lại.
English Description
Select 3 "Scrap" monsters in your Graveyard. Your opponent picks 1 of them, you Special Summon it to either player's side of the field, and remove the rest from play.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.