FANDOM


Guiding Light
(てん)(りん)(そう)(そう)()
GuidingLight-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
てん
りんの
そう
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
りん
の葬
そう
そう
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 69865139
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.