FANDOM


Guardragon Elpy
(しゅ)()(りゅう)エルピィ
GuardragonElpy-SAST-EN-SR-1E
 Tên Việt Hộ Vệ Long Elpy
 Tên Nhật (Kana)
しゅ
りゅうエルピィ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅ
りゅう
エルピィ
 Tên Nhật (rōmaji) Shugoryū Erupii
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left
 CÔNG / LIÊN 1000 / 1
 Mã số 86148577
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.