FANDOM


Guardragon Agarpain
(しゅ)()(りゅう)アガーペイン
GuardragonAgarpain-SAST-EN-SR-1E
 Tên Việt Hộ Vệ Long Agarpain
 Tên Nhật (Kana)
しゅ
りゅうアガーペイン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅ
りゅう
アガーペイン
 Tên Nhật (rōmaji) Shugoryū Agāpein
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1500 / 2
 Mã số 59537380
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.