FANDOM


Grisaille Prison
グリザイユの(ろう)(ごく)
GrisaillePrison
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 22888900
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái thú mặt-ngửa đã được Triệu hồi Hi sinh, Tế lễ hoặc Dung hợp: Cho đến hết lượt kế tiếp của đối phương, không ai có thể Triệu hồi Đồng bộ hoặc Xyz, Quái thú Đồng bộXyz không thể tấn công, đồng thời hiệu ứng của chúng bị vô hiệu.
English Description
If you control a face-up monster that was Tribute, Ritual or Fusion Summoned: Until the end of your opponent's next turn, neither player can Synchro or Xyz Summon, Synchro and Xyz Monsters cannot attack, also their effects are negated.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.