FANDOM


Grid Rod
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Chỉ trang bị cho một quái thú Mạng Ảo mà bạn điều khiển. Nó tăng 300 CÔNG, nó miễn nhiễm với hiệu ứng bài của đối thủ, đồng thời lần đầu tiên nó sắp bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài mỗi lượt, nó không bị tiêu diệt. Nếu lá ngửa mặt này trên sân bị huỷ và gửi vào Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; quái thú đã được trang bị với lá này không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài ở lượt này.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Grid Rod Equip only to a Cyberse monster. It gains 300 ATK, also it is unaffected by your opponent's card effects. The first time the equipped monster would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. If this card is sent to the GY while equipped to a monster: You can make the monster this card was equipped to unable to be destroyed by battle or card effects this turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.