FANDOM


Grid Rod
グリッド・ロッド
GridRod-RIRA-EN-C-1E
 Tên Việt Dây Điện Toán Lưới
 Tên Nhật グリッド・ロッド
 Tên Nhật (rōmaji) Guriddo Roddo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 30552375
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.