FANDOM


Green Gadget
グリーン・ガジェット
GreenGadget-YSYR-EN-C-1E
Nhóm liên quan Gadget
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1400/600
Mã số 41172955
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 "Red Gadget" từ Bộ bài chính lên tay bạn.
English Description
When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Red Gadget" from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.