Great Long Nose
偉大天狗(グレート・テング)
 Tên Nhật (Kana)
偉大天狗
グレート・テング
 Tên Nhật (Chuẩn) 偉大天狗
グレート・テング
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Spirit
 CÔNG / THỦ 1900 / 1700
 Mã số 02356994
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.