FANDOM


Gravity Blaster
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Một lần trong lượt, trong Giai đoạn Chính của bạn: Bạn có thể cho quái thú được trang bị tăng 400 CÔNG trong khi nó được trang bị với lá này. Nếu nó chiến đấu với một quái thú của đối thủ, hiệu ứng của quái thú đó bị phủ nhận.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Gravity Blaster Once per turn, during your Main Phase: You can have the equipped monster gains 400 ATK while it is equipped with this card. If it battles an opponent's monster, that monster's effect is negated.
Nhật 1ターンに1度、装備モンスターの攻撃力は400ポイントアップする。装備モンスターが戦闘を行う場合、その相手モンスターの効果は無効化される。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.