FANDOM


Gravekeeper's Servant
(はか)(もり)使(つか)()
GravekeepersServant-DLG1-NA-C-UE
 Tên Việt Mộ Thủ Ma Sứ
 Tên Nhật (Kana)
はか
もりの
使
つかい
 Tên Nhật (Chuẩn)
はか
もり
の使
つか
い魔
 Tên Nhật (rōmaji) Hakamori no Tsukaima
 Tên Nhật (Dịch) Gravekeeper's Familiar
 Tên Hàn 묘지기의 마법
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 16762927
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.