FANDOM


Grave of the Super Ancient Organism
(ちょう)()(だい)(せい)(ぶつ)(はか)()
GraveoftheSuperAncientOrganism-OP05-EN-C-UE
 Tên Việt Nghĩa Trang của Các Sinh Vật Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
だい
せい
ぶつの
はか
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
だい
せい
ぶつ
の墓
はか
 Tên Nhật (rōmaji) Chō Kodai Seibutsu no Hakaba
 Tên Hàn 초고대 생물의 묘지
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 83266092
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.