FANDOM


Grand Horn of Heaven
(しょう)(てん)剛角笛(グレイトホーン)
GrandHornofHeaven-SR04-EN-C-1E
 Tên Việt Tù Và Thiên Đỉnh
 Tên Nhật (Kana)
しょう
てんの
剛角笛
グレイトホーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
てん
の剛角笛
グレイトホーン
 Tên Nhật (rōmaji) Shōten no Gureitohōn
 Tên Nhật (Dịch) Great Horn of Heaven
 Tên Hàn 승천의 그레이트 혼
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 01637760
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.