FANDOM


Granadora
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

1900 / 700

Khi lá này được Triệu hồi Thường, Lật mặt, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, tăng 1000 Điểm Gốc.


Nguồn Viz Media: When this monster is Normal Summoned, Flip Summoned or Special Summoned, increase your Life Points by 1000 points.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Granadora When this card is Summoned, the controller gains 1000 Life Points.
Nhật このモンスターが召喚された時 そのプレイヤーは1000ポイントのライフを得る

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.