FANDOM


Graceful Charity
(てん)使()(ほどこ)
GracefulCharity-BP02-EN-R-1E
 Tên Việt Lòng Nhân Hậu của Thiên Sứ
 Tên Nhật (Kana)
てん
使
しの
ほどこし
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
使
の施
ほどこ
 Tên Nhật (rōmaji) Tenshi no Hodokoshi
 Tên Nhật (Dịch) Angel's Charity
 Tên Hàn 천사의 자비
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 79571449
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.