FANDOM


Gozen Match
()(ぜん)()(あい)
GozenMatch-TU08-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
ぜん
あい
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぜん
あい
 Tên Nhật (rōmaji) Gozenjiai
 Tên Nhật (Dịch) Match in the Presence of a Lord
 Tên Hàn 어전시합
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 53334471
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.