FANDOM


Gouki Thunder Ogre
(ごう)()サンダー・オーガ
GoukiThunderOgre-CIBR-EN-UR-1E
 Tên Việt Cường Quỷ - Lôi Tinh
 Tên Nhật (Kana)
ごう
きサンダー・オーガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
サンダー・オーガ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōki Sandā Ōga
 Tên Nhật (Dịch) Strong Oni - Thunder Ogre
 Tên Hàn 강귀 썬더 오우거
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Trên LM-Top, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2200 / 3
 Mã số 30010480
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.