FANDOM


Gouki Re-Match
(ごう)()(さい)(せん)
GoukiReMatch-COTD-JP-C
 Tên Việt Cường Quỷ - Tái Đấu
 Tên Nhật (Kana)
ごう
さい
せん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
さい
せん
 Tên Nhật (rōmaji) Gōki Saisen
 Tên Nhật (Dịch) Strong Oni Re-Match
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.