FANDOM


Gouki Jet Ogre
(ごう)()ジェット・オーガ
GoukiJetOgre-LVB1-JP-UR
 Tên Việt Cường Quỷ - Hắc Tuyền Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
ごう
きジェット・オーガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
ジェット・オーガ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōki Jetto Ōga
 Tên Nhật (Dịch) Strong Oni - Jet Ogre
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 2000 / 2
 Mã số 59644128
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.