FANDOM


Gouki Face Turn
(ごう)()フェイスターン
GoukiFaceTurn-FLOD-JP-OP
 Tên Việt Cường Quỷ - Thay Mặt
 Tên Nhật (Kana)
ごう
きフェイスターン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
フェイスターン
 Tên Nhật (rōmaji) Gōki Feisu Tān
 Tên Nhật (Dịch) Strong Oni - Face Turn
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.