FANDOM


Gorgonic Golem
ゴルゴニック・ゴーレム
GorgonicGolem
Nhóm liên quan Gorgonic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1200/600
Mã số 37984162
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này bị tiêu diệt trong chiến đấuđưa vào Mộ bài: ATK của quái thú đã tiêu diệt nó trở thành 0. Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy đang Úp đối phương điều khiển; mục tiêu đó không thể kích hoạt trong lượt này. Đối phương không thể kích hoạt lá bài mục tiêu để phản lại sự kích hoạt của hiệu ứng này.
English Description
When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: The ATK of the monster that destroyed it becomes 0. You can banish this card from your Graveyard, then target 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls; that target cannot be activated this turn. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this effect's activation.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.