FANDOM


Gorgonic Ghoul
ゴルゴニック・グール
GorgonicGhoul
Nhóm liên quan Gorgonic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 100/100
Mã số 90764875
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển "Gorgonic Ghoul": Bạn có thể trả 300 Điểm Gốc; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Bạn có thể dùng hiệu ứng của "Gorgonic Ghoul" lên đến hai lần trong lượt.
English Description
If you control a "Gorgonic Ghoul": You can pay 300 Life Points; Special Summon this card from your hand. You can use the effect of "Gorgonic Ghoul" up to twice per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.