FANDOM


Googly-Eyes Drum Dragon
廃品眼の太鼓龍(ガラクターアイズ・ファット・ドラゴン)
GooglyEyesDrumDragon-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
廃品眼の太鼓龍
ガラクターアイズ・ファット・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 廃品眼の太鼓龍
ガラクターアイズ・ファット・ドラゴン
 Tên Hàn 가라쿠타아이즈 패트 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 77799846
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.