FANDOM


Good & Evil in the Burning Abyss
GoodEvilintheBurningAbyss-SECE-EN-SR-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 62835876
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.