FANDOM


Gogogo Giant
ゴゴゴジャイアント
GogogoGiant
Nhóm liên quan Gogogo
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 2000/0
Mã số 39695323
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Khi thẻ này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Gogogo" trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó trong mặt-ngửa Thế Thủ, và đổi lá bài này về Thế Thủ. Nếu thẻ này tấn công, nó sẽ đổi về Thế Thủ vào lúc kết thúc Lượt Chiến đấu.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Gogogo" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position, then change this card to Defense Position. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.