FANDOM


Gogogo Ghost
ゴゴゴゴースト
GogogoGhost
Nhóm liên quan Gogogo
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Zombie/Effect
ATK/DEF 1900/0
Mã số 56105047
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu thẻ này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo Golem" trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó trong mặt-ngửa Thế Thủ, và đổi lá bài này về Thế Thủ. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Gogogo Ghost" một lần trong lượt.
English Description
If this card is Special Summoned: You can target 1 "Gogogo Golem" in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position, then change this card to Defense Position. You can only use the effect of "Gogogo Ghost" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.