God Phoenix Gearfried
ゴッドフェニックス・ギア・フリード
 Tên Việt Phượng Thần Mặc Giáp Binh
 Tên Nhật ゴッドフェニックス・ギア・フリード
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2200
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.