FANDOM


Goblindbergh
Hệ

THỔ

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

1400 / 0

Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 trở xuống từ tay bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Goblindbergh When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.