Go! - D/D/D Divine Zero King Rage
GO(ゴー)(ディー)(ディー)(ディー)(しん)(れい)(おう)ゼロゴッド・レイジ
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ Vương - Bạo Chúa Reiji
 Tên Nhật (Kana)
GO
ゴー-
ディー
ディー
ディー
しん
れい
おうゼロゴッド・レイジ
 Tên Nhật (Chuẩn) GO
ゴー
-D
ディー
ディー
ディー
しん
れい
おう
ゼロゴッド・レイジ
 Tên Nhật (rōmaji) Gō-Dīdīdī Shinreiō Zero Goddo Reiji
 Tên Nhật (Dịch) Go-DDD Divine Zero King Zero God Reiji
 Tên Hàn GO()D()D()D() 신령왕 제로갓 레이지
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 0
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.