FANDOM


Glowing Bowgun
グローウィング・ボウガン
 Tên Việt Nỏ Nộ Viêm
 Tên Nhật グローウィング・ボウガン
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.