FANDOM


Gladiator Beast Gyzarus
剣闘獣(グラディアルビースト)ガイザレス
GladiatorBeastGyzarus-BATT-EN-SFR-UE
 Tên Việt Thú Giác Đấu Gyzarus
 Tên Nhật (Kana)
剣闘獣
グラディアルビーストガイザレス
 Tên Nhật (Chuẩn) 剣闘獣
グラディアルビースト
ガイザレス
 Tên Hàn 검투수가이자레스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 48156348
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.