FANDOM


Gladiator Beast Dragacius
剣闘獣(グラディアルビースト)ドラガシス
 Tên Nhật (Kana)
剣闘獣
グラディアルビーストドラガシス
 Tên Nhật (Chuẩn) 剣闘獣
グラディアルビースト
ドラガシス
 Tên Nhật (rōmaji) Guradiaru Bīsuto Doragashisu
 Tên Nhật (Dịch) Gladial Beast Dragacius
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Winged Beast / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2000 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.