FANDOM


Gladiator Beast Bestiari
剣闘獣(グラディアルビースト)ベストロウリィ
GladiatorBeastBestiari-LCGX-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
剣闘獣
グラディアルビーストベストロウリィ
 Tên Nhật (Chuẩn) 剣闘獣
グラディアルビースト
ベストロウリィ
 Tên Hàn 검투수 베스트로리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 41470137
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.