FANDOM


Gladiator Beast Augustus
剣闘獣(グラディアルビースト)アウグストル
GladiatorBeastAugustus-PRIO-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
剣闘獣
グラディアルビーストアウグストル
 Tên Nhật (Chuẩn) 剣闘獣
グラディアルビースト
アウグストル
 Tên Hàn 검투수 아우구스톨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1000
 Mã số 07573135
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.