FANDOM


Gladiator Beast's Battle Gladius
剣闘獣(グラディアルビースト)(とう)()グラディウス
GladiatorBeastsBattleGladius-GLAS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
剣闘獣
グラディアルビーストの
とう
きグラディウス
 Tên Nhật (Chuẩn) 剣闘獣
グラディアルビースト
の闘
とう
グラディウス
 Tên Nhật (rōmaji) Guradiaru Bīsuto no Tōki Guradiusu
 Tên Nhật (Dịch) Armament of the Gladial Beasts - Gladius
 Tên Hàn 검투수의투기글래디우스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 25407406
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.