FANDOM


Gishki Zielgigas
イビリチュア・ジールギガス
GishkiZielgigas-HA07-EN-ScR-1E
 Tên Nhật イビリチュア・ジールギガス
 Tên Nhật (rōmaji) Ibirichua Jīrugigasu
 Tên Nhật (Dịch) Eviritua Zielgigas
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 0
 Mã số 66729231
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.