FANDOM


Gishki Photomirror
リチュアの写しゃ魂こん鏡
1044153
Nhóm liên quan Gishki
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tế lễ Ritual
Mã số 09236985
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này có thể dùng cho Triệu hồi Tế lễ cho bất kì Quái thú Tế lễ tên "Gishki". Bạn phải trả Điểm Gốc bằng với cấp độ của Quái thú Tế lễ x 500 (khi lá bài này giải quyết).
English Description
This card can be used to Ritual Summon any "Gishki" Ritual Monster. You must also pay Life Points equal to the Level of the Ritual Summoned monster x 500 (when this card resolves).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.