Gishki Ariel
リチュア・エリアル
 Tên Nhật リチュア・エリアル
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Eriaru
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Erial
 Tên Hàn 리추어 에리얼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1800
 Mã số 92784374
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.