FANDOM


Gishki Aquamirror
リチュアの()(すい)(きょう)
 Tên Nhật (Kana) リチュアの
すい
きょう
 Tên Nhật (Chuẩn) リチュアの儀
すい
きょう
 Tên Nhật (rōmaji) Richua no Gisuikyō
 Tên Nhật (Dịch) Ritua's Ceremonial Water Mirror
 Tên Hàn 리추어의 의수경
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 46159582
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.