FANDOM


Gishki Abyss
リチュア・アビス
300px
Nhóm liên quan Gishki
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Fish/Effect
ATK/DEF 800/500
Mã số 67111213
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Gishki" với 1000 sức thủ hoặc thấp hơn từ Bộ bài của bạn lên tay, ngoại trừ "Gishki Abyss".
English Description
When this card is Summoned: You can add 1 "Gishki" monster with 1000 or less DEF from your Deck to your hand, except "Gishki Abyss".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.