FANDOM


Gillagillancer
ギラギランサー
Gillagillancer
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 2200/800
Mã số 76436988
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu đối phương điều khiển quái thú và bạn thì không, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Vào mỗi Lượt Kết thúc: Bạn nhận 500 thiệt hại. Lá này phải được mặt-ngửa trên sân để kích hoạtthực thi hiệu ứng này.
English Description
If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). During each End Phase: You take 500 damage. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.