FANDOM


Gigobyte
ギゴバイト
GigobyteDR2-EN-C-UE
 Tên Nhật ギゴバイト
 Tên Nhật (rōmaji) Gigobaito
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Reptile
 CÔNG / THỦ 350 / 300
 Mã số 53776525
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.