FANDOM


Giant Rex
  • Nhật: ジャイアント・レックス
  • Romaji: Jaianto Rekkusu
  • Việt: Đại Bạo Long
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Trong khi đối thủ không điều khiển quái thú, lá này không thể tấn công.
CÔNG / 2000   THỦ / 1200
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Giant Rex While your opponent controls no monsters, this card cannot attack.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.