FANDOM


Giai đoạn Rút bàiGiai đoạn ChờGiai đoạn Chính 1Giai đoạn Chiến đấuGiai đoạn Chính 2Giai đoạn Kết thúcBước ĐầuBước Chiến đấuBước Thiệt hạiBước Kết thúcBảng CÆ¡ Cấu Lượt]].
Thông tin về hình này

Sau Lượt chiến đấu, Người có lượt tiến vào Giai đoạn chính 2 (メインフェイズ2 Meinfeizu Ni). Trong lượt này, mỗi hoạt động mà bình thường có thể thực hiện ở Giai đoạn Chính 1 có thể làm, miễn là đạt yêu cầu ( tức là không quá 1 lần Triệu hồi Thường hoặc Úp bài).

Trong Giai đoạn chính 2, Người có lượt có thể:

Nếu một số quái thú đặc biệt không được Triệu hồi trong lượt này, Người có lượt có thể lập ÚP xuống bằng cách dùng hiệu ứng của nó (giống như với "Guardian Sphinx" hoặc "Swarm of Scarabs"), và đồng thời có thể thực hiện Triệu hồi Lật mặt lên nó, do luật nói rằng Tư thế chiến đấu có thể chuyển đổi mỗi lần một lượt.

Chỉ có những lá bài sau đây có thể bỏ qua lượt này là "Flashbang", "Terminal World" và "Cardcar D".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.