FANDOM


Chỉ có 2 Giai đoạn Chính để có thể vào. giai

Giai đoạn Chính 1

Sau Giai đoạn Chờ, Người có lượt tự động vào Giai đoạn Chính 1. Trong Giai đoạn Chính 1, Người có lượt có thể làm:

Nếu một quái thú cụ thể không được Triệu hồi ở lượt này, Người có lượt vẫn có thể lật nó về mặt-úp bằng cách dùng hiệu ứng của nó (chẳng hạn như "Guardian Sphinx" hoặc "Swarm of Scarabs"), và sau đó tự thực hiện việc Triệu hồi Lật mặt cho nó, cho dù luật chơi quy định chỉ duy nhất 1 lần được tự thay đổi tư thế chiến đấu của mỗi quái thú trong lượt; nhưng Tư thế Chiến đấu thay đổi do hiệu ứng không được tính vào lần đó.

Sau khi Giai đoạn Chính 1 đã kết thúc, Người có lượt có thể chọn xem có bước vào Giai đoạn Chiến đấu hay không. Nếu người đó không chọn, người đó sẽ được tự động tiến đến Giai đoạn Kết thúc (người đó KHÔNG được vào Giai đoạn Chính 2).

Giai đoạn Chính 2

Vào lúc kết thúc Giai đoạn Chiến đấu, Người có lượt có thể vào Giai đoạn Chính 2 thay vì đến Giai đoạn Kết thúc. Trong Giai đoạn Chính 2, Người có lượt có thể thực hiện những điều tương tự Giai đoạn Chính 1 nếu họ chưa làm vào lúc đó. Nếu Người có lượt đã thực hiện Triệu hồi Thường hoặc Úp ở Giai đoạn Chính 1, họ không thể thực hiện điều đó lúc này do hành động đó chỉ có thể thực hiện một lần trong lượt. Nếu Người có lượt vẫn chưa tự chuyển đổi tư thế chiến đấu của quái thú mà không phải nó được Triệu hồi ở lượt này, họ có thể thực hiện việc này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.