Giai đoạn

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

フェイズ

Rōmaji

Feizu

Tiếng Anh

phase

Trong mỗi lượt của người chơi có tổng số 6 giai đoạn (Nhật: フェイズ Feizu). Các giai đoạn này sẽ tuần hoàn liên tục, xen kẽ giữa các người chơi cho đến khi một trong số họ tuyên bố thắng trận. Nói cho đúng, người chơi cần phải tuyên bố khi muốn vào hoặc thoát ở mỗi giai đoạn, và mỗi giai đoạn này chỉ có thể được thoát khi đôi bên cùng đồng ý.[1]

Giai đoạn Rút bài

Xem bài viết chính Giai đoạn Rút bài.

Giai đoạn Chờ

Xem bài viết chính Giai đoạn Chờ.

Giai đoạn Chính 1

Xem bài viết chính Giai đoạn Chính 1.

Giai đoạn Chiến đấu

Để phân tích những gì diễn ra trong Giai đoạn Chiến đấu, xem thêm "Phân tích Giai đoạn Chiến đấu".
Xem bài viết chính Giai đoạn Chiến đấu.

Bước Đầu

Xem bài viết chính Bước Đầu.

Bước Chiến đấu

Xem bài viết chính Bước Chiến đấu.

Bước Thiệt hại

Xem bài viết chính Bước Thiệt hại.

Bước Kết thúc

Xem bài viết chính Bước Kết thúc.

Giai đoạn Chính 2

Xem bài viết chính Giai đoạn Chính 2.

Giai đoạn Kết thúc

Xem bài viết chính Giai đoạn Kết thúc.

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! Game Play: Fast Effect Timing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.