Giới hạn bài trên tay

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

()(ふだ)(せい)(げん)(まい)(すう)

Nhật (furigana)

てふだせいげんまいすう

Nhật (kanji)

手札制限枚数

Rōmaji

Tefuda Seigen Maisū

Bản dịch tiếng Nhật

Hand limit number of cards

Tiếng Anh

hand size limit

Giới hạn bài trên tay/Hand size limit (()(ふだ)(せい)(げん)(まい)(すう) Tefuda Seigen Maisū) đề cập đến số lượng bài mà người chơi có thể giữ trên tay họ lúc kết thúc lượt của họ. Nếu vào Giai đoạn Kết thúc của một người chơi, họ có nhiều hơn số lượng đó, thì họ phải lựa chọn số bài để vứt bỏ cho đến khi chúng hạ xuống bằng số lượng đó.

Thông thường thì giới hạn bài trên tay trong mỗi Duel là 6. Một số ít các lá bài có hiệu ứng làm thay đổi giới hạn này, cụ thể như:

  • "Hieroglyph Lithograph": Lá này yêu cầu trả phí là 1000 Điểm Gốc để kích hoạt, và tăng giới hạn bài trên tay của người kích hoạt thành 7 kể từ đó đến hết Duel này.
  • "Enervating Mist": Miễn là lá này còn trên sân, giới hạn bài trên tay của đối phương giảm còn 5.
  • "Infinite Cards": Lá này loại bỏ giới hạn bài trên tay của cả hai người chơi, miễn là nó vẫn còn trên sân.
  • "Silent Wobby": Nó làm giảm giới hạn bài trên tay của người điều khiển nó còn 3, miễn là nó vẫn còn trên sân. Hiệu ứng khác của nó được thiết kế để giúp chuyển quyền điều khiển nó cho đối phương.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.