FANDOM


Ghostrick Yuki-onna
ゴーストリックの(ゆき)(おんな)
GhostrickYukionna-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ゴーストリックの
ゆき
おんな
 Tên Nhật (Chuẩn) ゴーストリックの雪
ゆき
おんな
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku no Yukionna
 Tên Nhật (Dịch) Snow Woman of the Ghostrick
 Tên Hàn 고스트릭의 설녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 800
 Mã số 54490275
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.