Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Ghostrick Yeti
GhostrickYeti.png
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Zombie/Effect
ATK/DEF 300/2000
Mã số 84472026
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi lá này được lật lên mặt-ngửa: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Ghostrick" trên sân; lượt này, nó không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài.
English Description
Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When this card is flipped face-up: You can target 1 "Ghostrick" monster on the field; this turn, it cannot be destroyed by battle or by card effects.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa