FANDOM


Ghostrick Witch
ゴーストリックの()(じょ)
GhostrickWitch-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ゴーストリックの
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn) ゴーストリックの魔
じょ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku no Majo
 Tên Hàn 고스트릭의 마녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 200
 Mã số 27491571
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.